O d b o r n é  p ř e k l a d y   z / do  n ě m č i n y
soudní ověření
 

KONTAKTY

tel. +420 603 440 905

tel. +420 734 455 886

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další překlady

Překlad z němčiny

Také u překladů do němčiny se mohou objevit chyby

Jako u každé služby se mohou i u překladů do němčiny objevit chyby v překladu z češtiny do němčiny. Chyby se vyskytují mnohdy již v samotném základu a to ve slovosledu. Němečtí překladatelé zachovávají český slovosled u překládaných vět, ovšem slovosled v němčině musí být zcela jiný. Každý jazyk má svá specifika a kvalitní překladatel by je měl ovládat a umět si s českým slovosledem u překladu do němčiny poradit. Postavení slova ve větě slouží k označení její syntaktické funkce. Ve slovosledu české věty jsou syntaktické vztahy mezi slovy zpravidla jednoznačně vyjádřeny pádovými a časovacími koncovkami. U němčiny je tomu trochu jinak. Kvalitní a zkušený překladatel do němčiny si ale s tím dokáže hravě poradit a při samotném překladu si slovosled vět poupraví tak, aniž by změnil celkový význam překládaného textu.

Překlady z němčiny do češtiny

U německého překladu se nedbá pravidel interpunkce. Ta se ve velké míře liší od té české a text nejde přeložit tak, aby se interpunkce mohla u překladu do němčiny zachovat. Hlavní rozdíl mezi němčinou a češtinou v užívání čárky se neprojevuje nijak zvlášť ve větě jednoduché, zato velmi výrazně v souvětí. V obou jazycích je užívání čárky řízeno především základy gramatiky každého jazyka. V češtině se důsledně odděluje čárkou každá vedlejší věta, němčina je k tomuto benevolentnější. Vysvětlením je, jako u mnoha jiných jevů, rozdílnost německého a českého uspořádání slov..

Ze všech těchto důvodů a odlišností obou dvou jazyků je nutné, aby překlady do němčiny prováděli jen lidé, kteří perfektně ovládají oba dva jazyky jak po stylistické, tak gramatické stránce a umějí si překládaný text přizpůsobit tak, aby v překladu vyzněl zcela totožně jako text základní. V ostatních případech mohou vzniknout nepřesné překlady do němčiny, které mohou vyznít v jiném smyslu, než ve kterém byly v původním znění sepsány.

překlady němčina